Tüzük

HATAY İŞADAMLARI VE BÜROKRATLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Hatay İşadamları ve Bürokratları Derneği”, kısa adı “HATİAB” dir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur. 

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

Madde 2- Dernek; Hatay ilimizin ve  Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişme ve kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirecek faaliyetlerde bulunmak, sivil toplumun kurumsallaşmasına, yönetimin geliştirilmesine ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, işadamları ve bürokratların sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için, aşağıdaki başlıklarda ifade edilen çalışmaları yapar:

 

A.       Genel Faaliyetler

 

1.        Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2.        Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3.        Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4.        Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5.        Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6.        Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,

7.        Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8.        Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9.        Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10.    Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izinleri alarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11.    Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12.    Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

13.    Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14.    Dernek tüzüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında faaliyette bulunan Adliyeler, Meslek Odaları, Esnaf Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları, Borsalar, Barolar ve diğer meslek kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,

15.    Dernek tüzüğünde belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi ve derneğin tanıtımının yapılması amacı ile yurt içinde ya da yurt dışında bulunan, gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile ikili görüşmelerde bulunmak, gerekirse bu yönde çalışmalar yapmak üzere komisyonlar kurmak.

16.    Husumetlerin çözümünde tarafların tahkim yolunu tercih etmelerini tavsiye etmek, üyelerine ve üye olmayanlara tahkim yargılamasını anlatmak, bu konuda seminer ve konferanslar verdirtmek, gerekirse tahkim komisyonu kurmak ve böylelikle husumetlerin çözümüne yardımcı olmak,

17.    Dernek tüzüğünde belirlenen amaçları gerçekleştirmek için kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

 

B.       Örgütlenme- Komisyon Faaliyetleri

 

1.        Dernek, Türkiye ve Hatay ekonomisinin planlı ve bilinçli bir şekilde kalkınmasına ve Türkiye’nin yönetim yapısının geliştirilmesine katkıda bulunmak için, sanayici ve işadamlarının, bürokratların ve bu alandaki meslek guruplarının birlikteliğini sağlamak. Koordineli bir şekilde, bilinçli olarak çalışabilmeleri için, dernek bünyesinde toplamak, teşkilatlandırmak, gelişme ve örgütlenmelerini teşvik etmek, güvenli çalışma ortamları sağlamak.

2.        İş dünyasındaki ve bürokrasideki kuşatıcı konumu itibariyle ülkemiz insanının, çağın gerektirdiği tüm müsbet gelişmelere açık, geleneklerine bağlı, ahlaki değerleri önde tutan bir toplumsal yapıya ulaşmasına yönelik çalışmalar yapmak.

3.        Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

4.        Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, yurt içi ve yurt dışında bulunan ulusal, uluslar arası, bölgesel, yerel, sektörel ve kuruluşlar bazında faaliyet gösteren, derneğimizin tüzük, ilke ve hedeflerini benimseyen bürokrat, sanayici, işadamları dernekleri ve sektörel kurum ve kuruluşlar ile birlikte kurucu üye olarak federasyon veya konfederasyonlar kurmak, kurulmuş ve kurulacak olan federasyon veya konfederasyonlara üye olarak katılmak.

5.        Bürokratlar, sanayici ve iş adamlarımız arasında, meslek gurupları ve icraatları doğrultusunda genç işadamları, bürokratlar ve sektörler bazında komisyonlar, şube ve temsilcilikler kurarak, daha etkin iletişim ve birliktelikler oluşması için, kalkınma, kültürel faaliyetler, sosyal yardımlaşmalar yapmak, sosyal tesisler, lokaller, çay bahçesi, misafirhane, hastane, sağlık ve huzur evleri, aş evleri, eğlence ve dinlenme yerleri, kütüphaneler açmak veya üyelerine destek için ortak olmak.

6.        Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

7.        Dernek tüzüklerinde belirlenmiş amaçları müşterek olan dernekler ile şekli ve esasa ilişkin yasal şartlar yerine getirilmekle federasyon ya da konfederasyon kurabilmek veya kurulu olanlara katılabilmek,

8.        Gerek görüldüğü takdirde kamuya yararlı derneklerden sayılabilmek için müracaatta bulunmak ve bu yönde çalışmalar yapmak,

9.        Toplumumuzun temel kültürel ve manevi değerleri ile beslenmiş, medeni insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, evrensel iş ahlakını özümsemiş, örnek iş adamı, bürokrat ve verimli işletme modelinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına destek veren demokratik, çoğulcu ve farklılıklara saygılı bir devlet anlayışının yerleşmesine yardımcı olmak.

10.    Yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki kuruluşlar, dernek, vakıf, eğitim kurumları, üniversiteler vb. birlik ve kuruluşlar ile ilişkiler kurmak ve ortak çalışmalar yapmak.

11.    Ülkemizin ve Hatay İlinin ekonomik, kültürel, tarihi ve sosyal konuları ile ilgili araştırmalar yaptırmak ve yayınlamak. Ülkemizin ve Hatay İlinin iç ve dış etkenlerden dolayı karşılaştığı tüm sorunları ile ilgili araştırma raporları, görüşler ve öneriler oluşturmak üzere çalışmalar yapacak vakıf kurmak ve çalıştırmak.

12.    Avrupa Birliği ile karşılıklı faydalanma esasına uygun olarak ilişkileri geliştirme adına yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla temas kurarak bürokratların, iş dünyasının görüş, düşünce, öneri ve beklentilerini yansıtmak, bu faaliyetleri ile alakalı olarak kamuoyunu bilgilendirmek için her türlü iletişim, temsil, koordinasyon ve enformasyon faaliyetlerinde bulunmak.

13.    Türkiye’nin ve Hatay’ın ulusal ve uluslar arası platformlarda tanıtımının sağlanması, ilişki ve iletişimlerinin güçlendirilmesi, iş potansiyellerinin oluşturulması amacıyla önemli dış pazarlarda ve ticari bloklarda temsilcilikler açmak ve çalıştırmak.

14.    Üst Kuruluşlara Üyelik:Dernek, amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararı ile kurulmuş veya kurulacak olan birlik ve federasyonlara kurucu üye veya üye sıfatıyla katılabilir, üyelikten ayrılabilir. Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir. Dernek, üyesi olduğu birlik ve federasyonların tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği sayıda üye ile temsil olunur. Dernek temsilcileri üyeler arasından genel kurul tarafından seçilir. Dernek, üyesi olduğu birlik ve federasyonların belirlediği yıllık aidata, genel kurula sunulan bütçede yer verir ve öder.

 

C.       Ticaret ve Yatırım Faaliyetleri

 

1.        Hatay İlimizde ve Ülkemizde faaliyet gösteren iş adamlarımızın, ekonomik, eğitim ve sosyal faaliyetleri ile ilgili, yurt içinde ve yurt dışındaki etkinliklerinin gelişme ve yaygınlaşmasında, milli çıkarlarımıza uygun olarak faaliyet göstermek. Gelişmiş ülkelerin plan ve projelerini dikkate alarak ülkemizin milli gelirlerinin ve milli gelirden Hatay ilinin aldığı payın artırılması ve bu gelirlerin halka adil bir şekilde yöneltilmesini teşvik ederek, bağımsız özgür bir ekonomik gücün oluşması için çalışmalar yapmak.

2.        Ülke ve Hatay ekonomisinin gelişmesi yolunda; ithalat, ihracat, yatırım ve döviz getirici proje çalışmaları yaparak özel, tüzel ve resmi kuruluşlarla iş birliğiyle, ekonomimizin gelişmiş ülkelerin ekonomileri karşısında rekabetini sağlama yolunda, en son teknik imkanlardan faydalanarak, kalite ve üretimin artırılması, üretimin ihracata yönlendirilmesi doğrultusunda uluslararası piyasalarda, pazarlama amacıyla yurt içinde ve yurt dışında fuarlar açmak, diğer fuarlara katılmak, tanıtım ve pazarlamada, yardım ve destek sağlamak.

3.        Dernek amacına uygun faaliyetleriyle ilgili olarak, Genel Kurul kararı ile, gerektiği kadar taşınır ve taşınmaz malı satın almak ve kiralamak veya kiraya vermek, gerektiğinde taşınmazlar üzerinde ayni haklar tesis etmek, takas yapmak, her nevi ayni ve şahsi hakları iktisab, tesis, terkin veya fek etmek, şartlı ve şartsız bağış kabul etmek, dağıtmak, yatırımlara ve ortaklıklara katılmak, gelir temin etmek amacıyla konut ve iş yerleri yapmak, yaptırmak, almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, üyeleri ile birlikte konut yapmak, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, konut ve iş yeri yapım kooperatifleri kurmak, çalıştırmak, yardımlaşma sandığı kurmak, çalıştırmak, araç satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek.

4.        Yukarıdaki faaliyetleri yapabilmek için finans sağlamak amacıyla gerektiğinde, dernek adına veya üyelerle birlikte ortaklıklar kurmak, yurt içi ve yurt dışında iktisadi işletmeler açmak, kapamak, ortak olmak, yeterli görevli personel almak ve çalıştırmak.

5.        Ülkemizin ve Hatay İlinin dünya ekonomik yapılanması içerisinde rekabet üstünlüğü elde edebilmesi için önemli yapı taşları olan sanayi ve hizmet sektörlerinde verimli çalışmaları teşvik etmek, insan ve doğal kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak teknolojik yatırım ve gelişmeleri teşvik etmek. Bu yöndeki faaliyetleri destekleyecek politikalar oluşturan karar mekanizmalarını etkileyecek ve bilgilendirecek çalışmalar yapmak.

6.        Tarımcılık ve tarım ürünlerinin üretimi, meyve ve hayvancılık üretimi ile bunların yurt içinde ve yurt dışında değerlendirilmesini yapmak veya yaptırmak.

7.        Spor kulübü kurmak veya çalıştırmak, diğer sportif faaliyetleri yaptırmak.

8.        Ülkemizin istikrarı ve sosyal uzlaşmanın temini için, dünya ile entegre olabilmiş serbest piyasa ekonomisi ilkelerine uygun olarak, ekonomik büyümenin sağlanması, sermaye ve iş gücünün birbirini tamamlayıp girişimcilik kabiliyetlerini geliştirecek; istihdam, eğitim, sosyal güvenlik, can güvenliği, sağlık ve çalışma koşulları gereksinimlerinin karşılanması amacıyla tüm iş dünyası ile düşünce ve eylem birliği oluşturma yönünde çalışmalar yapmak,

9.        Ülkemiz ve İlimiz sanayici ve işadamlarının ülkemizin ve İlimizin her türlü gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kendi görüş ve çözüm önerilerinin etkili karar odaklarına duyurulması ve kabul görmesi amacıyla temaslarda bulunmak. Bu amaca ulaşmak için ve derneğin amaç ve faaliyetlerini ülke gündemindeki önemli ekonomik, sosyal ve kültürel konularda oluşturduğu görüşlerini kamuoyuna, yetkililere ve ilgililere duyurmak amacıyla radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, internet gibi basın ve yayın araçlarından yararlanmak.

10.    Tüm dünya ülkelerinin üretimleri ile fiyat ve kalite yönünden rekabet edilecek ürünlerin yapımı ve pazarlanması hususunda yatırımcılara pazar temini ve üretim girdilerinde yardımcı olup, yönlendirmek ve gerekirse bu amaçla önemli ticari merkezlerde temsilciler bulundurmak.

11.    Ülkemiz ve Hatay ekonomisinin gelişmesi yolunda, sınai kalkınma, ihracat, yatırım, döviz getirici alanlarda gerekli proje çalışmaları yaparak özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapmak.

12.    Jeotermal enerji kaynakları, sıcak ve soğuksu kaynakları (kaplıca) v.s. değerlendirilmesi adına çalışmalarda bulunmak, projeler üretmek, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa çalışmalar yapmak, medya yolu ile haklın bilgilendirilmelerini sağlamak. Bu kaynaklardan tıbbi, dinlenme ya da ticari istifade amacı ile çalışmalar yapmak, geziler düzenlemek, konferanslar tertip etmek.

13.    Yukarıdaki faaliyetlere katkıda bulunmak amacıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası toplantılar, seminerler, paneller, açıkoturumlar, konferanslar, kongreler, zirveler, şuralar v.s. düzenlemek.

14.    Yurt içi ve yurt dışında proje ve faaliyetleri ile ilgili kredi almak ve taahhüt edilen proje ve teklifleri doğrultusunda kullanmak. Avrupa birliği sivil toplum örgütleriyle ilgi yasalarındaki, katılım, faaliyet, yardımlaşma ve yasayla verilen tüm haklarını kullanmak. Bu konuyla ilgili gerekirse diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak birlikte faaliyetler yürütmek. Uluslar arası kredi ve fon veren ulusal ve uluslar arası kurum kuruluşlardan kredi, fon vs.gibi destekler almak, aynı zamanda üyelerini de faydalandırmak.

D.       Kültürel ve Sosyal Faaliyetler

 

1.        İş alanlarında ve yönetimde teknik ve vasıflı insan yetiştirmek için, yurt içinde ve yurt dışında, mevcut eğitim kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak, gerekli alanlarda okullar, dershaneler, mesleki kurslar açmak, işletmek veya bahsi geçen kuruluşlara ortak olmak. Bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için her alanda ihtiyaç duyulduğu kadar eğitimci, uzman ve sanatkar çalıştırmak veya diğer kuruluşlara eğitim için yeteri kadar insan göndermek.

2.        Sosyal ve kültürel amaçlı gezi ve seyahatler, konser, konferans, panel, açıkoturum, seminer, gösteri, sergi, kermes, çay ve bu gibi geleneksel günler tertip etmek.

3.        Yurt içinde ve yurt dışında kendi birimleri aracılığı ile ya da diğer kurum ve kuruluşlar aracılığı ile yardıma muhtaç insanlara, öğrencilere, ayni, nakdi yardımlar yapmak ve tıbbi yardımlar yapmak. Gerek derneğimiz üyelerine ve gerekse ihtiyaç sahiplerine kitap, dergi, eğitim ve iş araçlarının bedelli veya bedelsiz dağıtımını yaparak, gelecek kuşakların daha bilinçli ve daha teknik kabiliyetli olmalarına yardımcı olmak.

4.        Gerek üyelerinin, gerekse üye olmayanların toplam kalite yönelimini geliştirmeye yönelik kurslar seminerleri düzenlemek, kurslarda başarılı olanları ödüllendirmek,

5.        Gereken yasal prosedüre uyularak, gerek dernek imkanları ile gerekse gönüllü kişi ve kuruluşlar yardımı ile ve sağlık kuruluşları ile dayanışma içinde sağlık taraması, ilaç toplama ve dağıtma kampanyaları düzenlemek

6.        Yardım yapılan kişilerin gelir seviyesi hakkında istatistiki bilgi toplamak amacıyla, basın ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla doğrudan iletişim kurmak.

7.        Dernek tüzüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda süreli ya da süresiz dergi, gazete, bülten vb. yayın organları çıkartmak, neşretmek ve satmak, internet siteleri kurmak, bunlara ilan veya reklam almak,

8.        Gerek üyelerinin, gerekse toplum kesimlerinin sosyal, kültürel, teknolojik, hukuksal, eğitsel, mesleki ve ekonomik alanlarda bilgilerini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, kurslar, seminerler, konferanslar, geziler ve kamplar düzenlemek.

9.        Amacın gerçekleştirilmesi için, çeşitli basın-yayın kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, ya da yazılı ve görsel medya yolu ile üyelerin ve toplum kesimlerinin, sosyal, kültürel, teknolojik, hukuksal, mesleki, eğitsel ve ekonomik alanlarda bilgilerinin artırılmasını sağlamak amacı ile yazılı ve görsel bilgiler vermek, verilmesini sağlamak.

10.    Derneğin amaçları doğrultusunda Üniversiteler ve diğer eğitim-öğretim kurumları ile işbirliği yapmak, öğrenci ve öğretim görevlilerine seminer ve konferanslar düzenlemek, karşılıklı işbirliğine dayalı faaliyetlerde bulunmak.

11.    Dernek üyeleri ve toplum kesimleri arasında araştırma, kompozisyon, şiir, resim vb. alanlarda çalışılmalar yapılması ve üretici olunması için teşviklerde bulunmak, yarışmalar düzenlemek, başarılı olanları ödüllendirmek,

12.    Dernek üyelerinin bilgi ve tecrübelerinin artması için, yurt içinde ve dışında, yaz-kış kampları ile geziler, sportif faaliyetler düzenlemek, bu konuda komisyonlar kurmak. Bu faaliyetlere, dernek üyesi olmayanların da katılmalarını teşvik etmek.

13.    Yasal şartlara uyulmakla, kamu yetkililerinin bilgisi ve izni dairesinde ve ortak çalışarak, doğal afetler (orman yangını, erozyon, sel, su baskını, deprem v.b.) konusunda halkın yapması ve bilmesi gereken hususlar ile ilgili olarak, çalışmalarda bulunmak, seminerler, konferanslar ve kurslar düzenlemek, hatıra ormanı, özel orman v.b. ağaçlandırma çalışmalarında bulunmak, piknik ve oyun alanları oluşturmak, piknikler ve geziler tertip etmek.

14.    Tabii ve tarihi mirası korumak, yerel kültürün tanıtımını yapmak, yerel turizmi geliştirmek için çalışmalar yapmak, projeler üretmek, bu konularda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa çalışmalar yapmak, bu hususta geziler düzenlemek, konferanslar tertip etmek, yazılı ve görsel basın yolu ile halkı bilgilendirmek.

15.    İş dünyasının ve Türk milletinin tarihsel gelişim bilgilerini, kültürel ve manevi değerlerini, milli ve manevi şahsiyetlerini korumak, tanıtımını yapmak, gelecek kuşaklara gerçek bilgiler bırakmak için, gerçek ve bilimsel tarafsızlığa sahip bilgi birikimleri oluşturmak, bu hizmetlerin yapıldığı, müze, arşiv, kütüphane, okuma salonları, etüt merkezleri gibi yerlere yardımda bulunmak, ilim araştırma ve arşiv hizmetleri yapmak.

16.    Sanayici ve iş adamlarımızın, çalıştırmış oldukları personellerinin kurumsal, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaç duyulan konularla ilgili seminer, kurs, panel, sempozyum, konferans vs. düzenlemek.

 

E.       Yardım Faaliyetleri

 

1.        Memleketimizdeki aşırı israfın, gıda ve besin maddelerinin hızlı bir şekilde yok olmasını önlemek veya geciktirmek, bu yolla bir kısım insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, şirketlerden, marketlerden, şahıs ve şirketlerden yapılacak olan veya yapılması tahmin edilen, dayanıklı, dayanıksız besin ve gıda maddelerinin değerlendirilmesi, korunması veya insanlığın amacına uygun şekilde bedelsiz yardım amacıyla tüketilmesini sağlamak için, gıda bankacılığı kurarak, işletip, sevk ve dağıtımını yapmak.

2.        Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

3.        Üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışma alışkanlığı sağlamak için, yurt içi ve yurtdışında çeşitli yerlerde paneller, sohbetler, toplantılar, tanışma ve kaynaşma amaçlı yemek, ikram da bulunmak, ödüller dağıtarak barış ve sivil toplum anlayışını geliştirmek. Bu organizelerde, kimsesiz yetim, mağdur, sakat, hasta, öğrenci, şehit ve gazilerin kalanlarına ve yardıma muhtaç insanlara, ayni ve nakdi yardım yapmak veya toplamak.

4.        Derneğin tanıtımı ve geniş kitleye hizmeti için basın ve medya ilişkilerine önem verilerek, gerekli faaliyetlerde bulunmak, diğer dernekler, vakıflar, sanayi ve iş adamları ile diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi alış veriş ve işbirliğinde bulunmak ve yasal ölçüde kalmak kaydıyla her türlü yardımlaşmayı yapmak. Canlı kurban ve cansız kurban eti bağışı kabul ederek, ihtiyaç sahiplerine bedelsiz dağıtmak.

5.        Yurtiçinde ve yurtdışında, okul, pansiyon, hastane, cami, yol, köprü yaptırmak çalıştırmak, daha iyi hizmet verebilecek kuruluşlara devretmek, bağışlamak veya yapanlara yardımcı olmak. Deprem ve afetlerde maddi ve manevi yardımlar yapmak.

6.        Yurt dışındaki şahıs ve kuruluşlardan yasaların izin verdiği ölçüde ayni ve nakdi yardım almak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak. Bu amaçla gerektiğinde vakıf kurmak ve hizmet alanlarını genişletmek.

7.        İhtiyaç sahibi aileleri tespit ederek onların giyim, kuşam, gıda v.b. ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, bunun için ayni ve nakdi yardımlar toplamak.

8.        Yardıma muhtaç öğrencilerin, fakir insanların yiyecek, giyecek, sağlık ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, nakdi ya da ayni yardımlarda bulunmak, bu doğrultuda gerek dernek üyelerini, gerekse dernek üyesi olmayanları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve teşvik etmek. Gerekirse bu hususta, kamu ya da özel kurum ve kuruluşları ile dernek, vakıf, meslek odaları, siyasi partiler vs. kurumlardan yardım kabul etmek ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

9.        Başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilerin, yurt içi ve yurt dışı özel ya da devlete ait öğretim kurumlarından eğitim ve kurs almalarına yardımcı olmak, ayni ya da nakdi yardımlarda bulunarak öğrenimlerine yardımcı olmak,

 

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek; sosyal, kültürel ve ekonomik alanda faaliyet gösterir.

 

 Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

           Derneğin şube sayısı beşten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.   

Hiç kimse derneğe üye olmaya, dernekte üye kalmaya veya istifaya zorlanamaz. Bütün üyeler eşit haklara sahiptir. Dernek; üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre, sınıf ve bölge farkı gözetilemez. Hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz. Üyeler derneğin amacına uygun davranmak zorunda olup, dernek amacının gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla mükelleftirler.

Asil üyelerin dışında derneğe fahri üye ve onursal üye kabul edilebilir.

a ) Onursal Başkan :

Derneğin kurucu başkanı aynı zamanda derneğin yaşam boyu onursal başkanıdır. Genel kurul ile seçilen başkanlar da görev bitiminden sonra onursal başkanlardır.

 

b)Onursal Üye:

Derneğimize çok faydalı hizmetlerde bulunan ulusal veya uluslararası hizmetlerde bulunan uluslararası ödül alan özel ve tüzel kişiler derneğimize onursal üye kabul edilebilirler. Üyelerimiz arasından kendi işi veya mesleğinde başarı elde ederek yurt içinde ve yurt dışında ödüllendirilen ve takdir edilen şirketler veya temsilciler ile ilgili genel  merkez yönetim kuruluna teklif sunulur ve onursal üyelik kararı yönetim kurulunca verilir.

 

c)Fahri Üye:

 Derneğin gaye ve hizmet konularında amacına ulaşabilmesi için uzaktan ve yakından maddi manevi fikri ve bedeni hizmet ve yardımda bulunan, insanlığa, bilime topluma hizmet etmiş tüzel ve özel kişiler yönetim kurulunca uygun bulunduğunda üyeliğe kabul edilen onursal nitelikteki kişilere fahri üyelik ünvanı verilebilir. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Sadece dinleyici olarak müzakereleri takip için genel kurul toplantılarına katılabilirler ve öneride bulunabilirler. Genel kurul üyelerince uygun görülmesi halinde divan heyetinde görev alırlar. Fahri üyeler aidat vermekle yükümlü değildirler. İstedikleri zaman istedikleri kadar aidat verebilirler. Fahri üyelik için ikametgah şartı il içi ve il dışı şartı aranmaz. Derneğin hizmetleri için oluşturulan kurul ve komisyonlarda ve halkla ilişkilerde ve sosyal hizmetlerde görev alabilirler.

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernek üyeliğinden çıkanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernek üyeliğinden çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

4-Yüksek istişare kurulu,

Ayrıca gerektiğinde dernek Yönetim Kurulu kararı ile başka kurul ve Komisyonlar da oluşturulabilir. Ancak bu kurul ve komisyonlara; yönetim kurulu ile denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; derneğin şubesi varsa şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ekim ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenerek aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim Kurulu 13 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla kendi aralarında görev bölüşümü yaparak başkan, 3 başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğun ile alınır.Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğuna göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.Yönetim kurulu üye tamsayısı ayrılmalar boşalmalar sebebiyle yedeklerin de girmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağıya düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından 1 ay içerisinde toplantıya çağırılır.Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açmak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılması hususlarında karar vermek, Başkanın önerisi Yönetim kurulunun onayı ile üye/üyelerin/fahri üyelerin giriş aidatı, aylık aidat vs. ödemelerinin tamamından veya bir kısmından muaf tutulmasına karar vermek. Üyelerin ödemekle yükümlü olduğu minimum aidat, giriş aidatı bedellerini değişen ekonomik şartlara göre artırmak veya azaltmak.

 

12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim kurulu, 3 asıl ve 3 yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeleri göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Yüksek İstişare Kurulu

Madde 12- Kurucu genel başkan, yönetim kurulu başkanı ve genel kurulu sekreter bu kurulun doğal üyesidir. Diğer üyeler, kurucular kurulu tarafından 11 kişiden az olmamak üzere seçilir. Boşalan üyeliklere genel kurulca yenisi seçilir. Genel kurul bu husustaki yetkisini yönetim kuruluna devredebilir.Yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği kişi yüksek istişare kurulu başkanı olarak görev yapar. Genel olarak üç ayda bir düzenli olarak toplanır, gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 13-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı:Üyelerden giriş ödentisi veyıllık aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir,

 Üyelerin belirlenmiş aidat ödentilerinden fazla yaptıkları ödemelerin fazla kısımları derneğe bağış olarak kaydedilir.

 

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %30’u bir sonraki ayın ilk iki haftasında genel merkeze gönderilir,

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden ve işletmelerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde 14-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

 

 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)      İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1 - (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2 - Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 15- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) ‘Alındı Belgesi’ ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi*

Madde 16- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü*

Madde 17- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi’ ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 18- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

 

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 19- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 20- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 21- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

 Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 22- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.         Yönetim kurulu, 11 asıl ve11 yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır. 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 23- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Temmuzayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

Temsilcilik Açma*

Madde 24- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 25- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 26- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Hatay İşadamları ve Bürokratları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Diğer Hükümler

Madde 27- Kurucu genel başkan, daimi dernek onursal başkanıdır. Her seçimli genel kurulda Bürokrası ve iş dünyasından birer kişi genel kurul tarafından bürokrası onursal başkanı ve iş dünyası onursal başkanı olarak seçilir.

 

Hüküm Eksikliği

 

Madde 28- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Bu tüzük 28 (Yirmisekiz)  madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

| | | | Daha Fazla |

ÜYELERİMİZİN FİRMALARI

 • BUSRE AYDINLATMA
 • Mavigen Dijital Ajans
 • BÖLGE ÇAĞRI GAZETESİ / İSKENDERUN/HATAY
 • HAS GAZ Antakya Organize Sanayi Bölgesi / HATAY
 • Romen VP Holding ve Emir Invest ortaklığı
 • UYGUNLAR İSTİKBAL
 • TUFAN DEMİR ÇELİK A.Ş.
 • ICG ULUSLARARASI KALİTE KONTROL GÖZETİM VE BELGELENDİRME A.Ş.
 • Kubilaylar
 • Gelişim İskenderun Hastanesi
 • Tamaş Otomotiv
 • MMK Metalurji
 • Health & Travel Services
 • ÖZEL DENTAKADEMİ AGIZ ve DİŞ SAGLIGI
 • İstanbul Dalış Egitim Merkezi ve Turizimi.
 • Cry -can Basınclı Kaplar
 • Farah Turizim
 • Orge Elektirik ve Taahüt
 • İCA Mobilya
 • Tayi Turizim
 • İSTANBUL Gümrükleme ve Müşavirlik
 • Bedir Turizim
 • Uysen Gurup
 • Avrasya Hospital
 • Hatay Medeniyetler Sofrası
 • Hatay Döner
 • Hedef Lojistik
 • Index
 • Pizza Bulls